Vot tas ir spēks


Šodien kko Speedtests kko nogļučijis...

a ko tagad??

vot šādu es saņēmu savā ēpastā..


ANTIPIRĀTISKĀS DARBĪBAS ASOCIĀCIJA
Reg.Nr. LV 40008127860, Rīga, Dāliju iela
4b, LV-1002
tel.(+371) 26572347, fax.(+371) 67441916
e-pasts:
info@anda.lv ; web: www.anda.lv

Nr. Iz.D – 48
no 2009.g. 05.martā

decoder.lv administrācijai
brok3r@inbox.lv
tm1717@gmail.com
kukars2@hotmail.com
zināšanai
Valsts policijas Ekonomikas policijas pārvaldes
Intelektuālā īpašuma aizsardzības nodaļas priekšniekam
Ē.Karitona kungam
Stabu iela 89, Rīga, LV 1009

Rīga, 05.martā 2009.g.

Labdien!

Mūsu Asociācija ir SIA «PRIOR Latvija», SIA «ACME FILM», «UAB BOD GROUP» pārstāvniecība un SIA «VIDEO LEADER» pārstāvis blakustiesību aizsardzības jomā, tai skaitā Interneta tiklā.

Iepazinušies ar Jūsu Interneta resursa un tā atsevišķu lietotāju darbību, mēs konstatējām augstāk minēto kompāniju tādu tiesību un likumīgu interešu pārkāpumus, kas tiek apstiprinātas ar licences līgumiem ar autortiesību un blakustiesību subjektiem, ka arī tika reģistrētas saskaņā ar MK Nr.487 no 20.11.2001. noteikumu prasībām.

Autortiesību likuma” 68.pants norāda, ka

(1) Par autortiesību un blakustiesību pārkāpumu uzskatāma darbība, ar kuru aizskartas autortiesību un blakustiesību subjekta personiskās vai mantiskās tiesības, to skaitā:

1) autortiesību un blakustiesību objektu fiksācija, to publicēšana, publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autortiesību un blakustiesību subjekta piekrišana..”

un neatbrīvo Jūs no pienākumiem ievērot likuma normu prasības, un proti, saskaņā ar minētā likuma 69.panta 1.daļas 7.punktu autortiesību un blakustiesību subjekti un citi autortiesību un blakustiesību subjektu pārstāvji ir tiesīgi prasīt, lai starpnieki, kuru sniegtie pakalpojumi tiek izmantoti nolūkā pārkāpt autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības vai kuri padara iespējamu šādu pārkāpumu, veic attiecīgus pasākumus, lai pārtrauktu izmantotāju iespējas izdarīt šādus pārkāpumus. Ja starpnieks neveic attiecīgus pasākumus, autortiesību vai blakustiesību subjektam vai tā pārstāvim ir tiesības vērsties pret starpnieku.

Bez tam, pievēršam Jūsu uzmanību, ka filmu izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā reglamentē Ministru Kabineta noteikumi Nr.487 no 20.11.2001. „Filmu izplatīšanas noteikumi”, un proti, noteikumu 2. pants nosaka, ka „ Filmas izplatīšana šo noteikumu izpratnē ir filmas piedāvāšana publikai (tirdzniecība, noma, publiska demonstrēšana, arī raidīšana televīzijas programmās un internetā)..” Noteikumu 4.pants, savukārt norāda, ka „Latvijā filmas drīkst izplatīt Nacionālajā kino centrā reģistrēta juridiska persona atbilstoši reģistrācijas apliecībā norādītajiem izplatīšanas veidiem un izplatīšanas vietām”.

Sakarā ar to, ka dotajā brīdī, autortiesību un blakustiesību objektu, norādes uz kuriem, izvietotas Jūsu Interneta resursā pārkāpjot augstāk minēto kompāniju blakustiesības, saraksts ir diezgan liels, nolūkā izstrādāt vienoto pieeju attiecīgiem pasākumiem Jūsu Interneta resursā un ar Jūsu starpniecību tiesību pārkāpumu novēršanai un nepieļaušanai turpmāk, piedāvājam Jums divu darbadienu laikā paziņot uz mūsu e-pasta adresi info@anda.lv Jūsu pārstāvja kontaktinformāciju lai pārrunātu augstāk minēto un citus, Jūs interesējošos jautājumus.

Gadījumā, ja atbilde no Jums netiks saņemta, vērtēsim šo situāciju kā Jūsu atteikšanos atrisināt radušos situāciju pārrunas un savstarpējas vienošanās kārtā, un būsim spiesti aizstāvēt pārkāptas intereses un tiesības Latvijas tiesībsargājošās iestādēs likumā noteiktajā kārtībā.Ar cieņu, ANDA direktors
Vjačeslavs Rūķis


Ar e-parakstu apstiprinātājs pamatdokuments atrodas pielikumā.

E-dokumentu pārbaude: http://info.e-me.lv/lv/atbalsts/eDoc_parbaude/


Photobucket
Photobucket